این پوشش ها پوشش های خاصی هستند که متناسب با نوع کاربرد در هر صنعت مورد استفاده قرار میگیرند .