رنگ های فنولیک بر اساس رزین نوالاک ساخته شده و دارای مقاومت خوردگی و شمیایی مناسب به ویژه در محیط های اسیدی/قلیایی که احتمال خوردگی بسیار بالاست می باشند.